Udvalgte ydelser og referencer


Cyklisme, mobilitetsplanlægning, kollektiv trafik,

knudepunktsudvikling, parkering

evaluering

Udbud  2021


Udarbejdelse af udbud & projektledelse for

Lejre Kommune. Med betingelser, kvalitetskrav, og udvælgelseskriterier til udvikling af højklasset cykelparkering og byrum.  

Hjælp til at skabe god cykelparkering

 

Jeg giver forslag til at disponere og placere cykelparkering - og anbefaler antal og type af cykelparkering. 


Cykelparkering skal give cyklisten en positiv forventning til at kunne parkere sin cyklen på en god og forvarlig måde. 

Det gælder om, at have tilstrækkelig kapacitet og plads til alle cykeltyper. 

 

Se eksempel her

Cykelparkeringsstrategi 2020


Roskilde Kommunes strategi for cykelparkering i PEDALZONEN ligger klar.


Jeg udarbejder forslag til mål for cykelparkering, fokusområder og virkemidler. Fra helikopterperspektiv til konkrete fysiske forhold omkring strategisk placering og indretning. 


Tag et kik

Schmeltz Plads
Schmeltz Plads
Overdækket cykelparkering giver øget belægning, på trods af øget afstand til målet for turen.

Cykelstiprioritering


Jeg prioriterer din liste med ønsker til cykelstier og 2-1 veje

Der beregnes et objektivt grundlag, som bruges til at vælge blandt mange ønsker om cykeklstier og 2-1 veje. 

Du får mulighed for at fremlægge et objektivt grundlag til politisk behandling.

Beregnignen sker med input af vigtige forhold, fx cyklistuheld, skoleveje og trafikmængden- og hastighed.

Se eksempel, Ringsted

Jeg udarbejder skilteplaner for Cykelruter


Hvis du ønsker afmærkning af en cykelrute. Jeg udfører skilteplan, inkl. bestillingsliste til skilteleverandør. Jeg kæder skilteplan sammen med en kontrol af trafiksikkerheden for den ønskede rute. 


Se eksempel på skilteplanen

Læs mere om projekt for trafiksikkerhed


Mobilitetsplanlægn

 

Jeg tilbyder at være projekt- og procesleder på planlægning af grøn mobilitet.
Jeg leverer plan for indsatser for alle trafikarter for at opnå en samlet grønnere transport


Se eksempel her 

 

Kender du tilstanden af cykelstierne? Jeg gennemcykler din kommunes stinet og giver anbefalinger til prioriteringen af midler.

 

Inspektionen af jeres stinet gennemgår
trafiksikkerhed, fremkommelighed, afmærkning og belægningskvalitet.

 

Læs mere 

Jeg tilbyder en grøn Cyklistplan.  Det kan være for en by, en bydel eller en hel kommune. 

 

Strategisk plan med indsatser for fysiske anlæg, udpegning af rutenet, kampagner og cyklistservice. 


Jeg inddrager alle dele af cyklingen, fra hverdag, til sport, til ferie, og tager politikere og borgere med i maskinrummet. 


Jeg leverer en ambitiøs, prissat & effektvurderet plan med både hårde og bløde tiltag - stier og adfærdspåvirkning

 

Se eksempel på plan, Roskilde

 


Hjælp til udvikling af trafikknudepunkter


Jeg tilbyder udvikling af effektive og brugervenlige kollektive trafikknudepunkter med brugeren i centrum.
Jeg tilbyder projektering af vej, sti, parkering, afvanding og belysning med fokus på at tilbyde trygge opholdsarealer og god trafikinformtion.

.

Se eksempel, Viby

Skærmbillede 2020-02-11 kl. 10.55.11
Billede1

Rådgivning om grønnere parkering


 Jeg giver råd til at få flere el- og delebiler. Rådgiver også om retningslinjer for parkering, normer, licenser og afmærkning. 

 

Beregning af muligheder for at sænke P-normer ved dobbeltudnyttelse af parkeringspladser.

 

Jeg tilbyder viden om regler om afmærkning og regulering af parkering på offentlige og private veje. 

 

Se eksempel, Musicon Roskilde

Puljeansøgninger - med kant og effekt


Illustration.: Fra elbus-ansøningen "Schyy... bussen kommer". 

Se eksempel.. 


 

 

Kan du etablere højre-sving for rødt signal, for cyklister ??


Jeg gennemfører en screening af, hvor det kan være muligt at etablere højresving for rødt for cyklister. 


Efterfølgende kan du bestille en projektering af anlægget med afmærkning og skiltning. 

 

 

Læs mere 

Evaluering og rapportering.  Fx statslige puljeprojekter


Jeg leverer komplette evalueringer og afrapporteringer. Du får svar på om projektet har opfyldt succeskriterierne, og afsluttet regnskabet.


Jeg leverer også forslag til evalueringsdesign, som matcher opgaven, herunder forslag til kvalitative interviews. 

 

Se eksempel på  evaluering af busvejsprofil
Se eksempel på evaluering af innovativt stiprojekt

Se eksempel på evalueringsDESIGN

Analyse og rapportering om  busdrift, økonomi og passagerudvikling 

Jeg kan give dig et overblik over udviklingen i passagertal og driftsøkonomi. 


Du kan også få belyst forskellige temaer til politisk drøftelse fx mere miljøvenligt brændstof, eller indførelse af plustur eller flextur.

 

Se eksempel fra Roskilde.

Beregning af busfremkommelighedspotentiale


Hvad kan buslinjen opnå af køretidsgevinst, fx ved anlæg af en busbane?

 

Jeg skaffer GPS-data om buskørslen, og gennemfører analyse af køretidsdata som grundlag for at vurdere potentialet for kørestidsbesparelse,

og regularitet.

 

Læs om eksempel, bus 201A i Roskilde